Redzepi is in the house

René Redzepi tasting marine produce, Tasmania © Tourism Australia
Head chef of Noma, René Redzepi on a foraging tour in Tasmania
Rene Redzepi and team, NT © Jason Loucas Photography
Rene Redzepi and team
Rene Redzepi and team, NT © Jason Loucas Photography