Redzepi is in the house

René Redzepi tasting marine produce, Tasmania © Tourism Australia

Head chef of Noma, René Redzepi on a foraging tour in Tasmania

Rene Redzepi and team, NT © Jason Loucas Photography

Rene Redzepi and team

Rene Redzepi and team, NT © Jason Loucas Photography