Australia awarded Weibo 2019 most promising and popular outbound destination

Weibo 2019 Award © Tourism Australia

Weibo 2019 Award