India, Australia is yours to explore, September 2022 © Tourism Australia

SPOTLIGHT ON INDIA – EDITION 5